முடி உதிர்வு : தலைமுடி உதிரும் பிரச்சினை இன்று பலருக்கும் இருக்கும் மிகப்…

முகவுரை : தேங்காய் என்பது தென்னைமரத்தின் பழம் ஆகும். இதனைத் தெங்கம் பழம்…

கத்தரி சமையலிற் பயன்படும் கத்தரிக் காய்களைத் தரும் செடியினமாகும். கத்தரிக்காய்ச் செடியின் உயிரியற்…

அறிமுகம் : புடோல் அல்லது புடலை, snake gourd (தாவர வகைப்பாடு: Trichosanthes…

அறிமுகம் : பீர்க்கங்காயில் ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்திருப்பதால், இது உடலுக்கு பல வழிகளில் பயனளிக்கிறது.…

தக்காளியின் குடும்பம் : சமையலில் காயாகவும் பழமாகவும் பயன்படும் ஒரு காய்கறிச் செடியினமாகும்.…

அறிமுகம் : கற்றாழை (Aloe vera) பூக்கும் தாவர இனத்தைச் சேர்ந்த ஒரு…