Browsing: protin

அறிமுகம் : சோளம் என்பது புல்வகையைச் சேர்ந்த பல இனங்களை உள்ளடக்கிய தாவரமாகும். இவற்றில் சில வகைகள் தானியங்களுக்காகவும் வேறு சில…