Browsing: green gram

அறிமுகம் : பாசிப் பயறு அல்லது மூங் டால் என்று அழைக்கப்படும் இவை (அறிவியல் பெயர்: விக்னா ரேடியாட்டா) இந்தியாவில் பிரபலமான பருப்புகளில்…